Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Coin Mühendisi olarak siz, www.coinmuhendisi.com web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu unvanına sahibiz. ve ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, Coin Mühendisi tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi gü venliği tedbirleri de Kişisel Verialınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarım Durumu ve Amacı
*Kimlik Bilgisi   (Ad-soyad)
* İletişim Bilgileri   (E-Mail)
*Diğer Bilgiler   (Konu, Mesaj Bilgisi)
* İletişim formlarının kayıt altına alınması
*E-bülten kaydı ve arşivi
*Bir hakkın kullanımı ve kullanımdan yararlanma *Aktarım Durumu ve Amacı

Coin Mühendisi, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır. / gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yalnızca gerekli olduğu süre boyunca saklamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verileriniz, elektronik ortam üzerinden toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Coin Mühendisi’ne başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, Tebliğ’de belirtilen usule uygun bir şekilde düzenlenecek ve hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği bir dilekçe ile, kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte contact@coinmuhendisi.com adresi üzerinden iletebilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden Coin Mühendisine iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Aydınlatma Metni | Coin Mühendisi